Všeobecné obchodné podmienky

1.       Úvodné ustanovenia

1.1. Predmetom prenájmu je informačná plocha (ďalej len plocha) spoločnosti PRE SENT, s. r. o. o rozmeroch 600 x 850 mm (cca 0,5m2) a vylepenie informačného plagátu (ďalej len plagát) o rozmeroch max. 600 x 840 mm (ďalej len výlep).

1.2.  Plocha je určená na informovanie verejnosti v zmysle zákona č.147/2001 Z.z. o reklamnom zariadení.

1.3.  Plagát musí byť v súlade s mravným kódexom, to znamená, že nesmie obsahovať nevhodné motívy a námety.

1.4.  Prenajímateľ si vyhradzuje právo vidieť náhľad plagátu skôr, ako bude zrealizovaná objednávka prenájmu plôch, resp. byť informovaný o téme a motívoch, ktoré budú prostredníctvom plagátov propagované. Po zhliadnutí plagátového náhľadu má prenajímateľ právo odmietnuť umiestnenie plagátu na jeho plochách. V prípade odmietnutia prenajímateľ bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí objednávateľa.

2.       Objednávanie informačných plôch

2.1.  Plochu je možné prenajať a výlep objednať na základe záväznej objednávky (ďalej len objednávka), ktorú  predkladá objednávateľ výlučne písomnou formou v dostatočnom časovom predstihu pred termínom realizácie výlepu a prenájmu plochy. Objednávka musí obsahovať pravdivé údaje: názov alebo meno a priezvisko objednávateľa, sídlo, IČO, IČ DPH, počet prenajímaných informačných plôch, obdobie prenájmu, celkovú sumu, podpis zodpovednej osoby, pečiatku.

2.2.  Po prijatí objednávky bude prenajímateľom vypracovaná zmluva a zálohová faktúra na zmluvnú sumu, ktoré budú objednávateľovi zaslané poštou prípadne emailom.

3.       Dodanie plagátov a realizácia ich výlepu

3.1.  Štandardným dňom pre realizáciu výlepu, starostlivosť o plagáty a údržbu plôch je každý týždeň v utorok.

3.2.  Plagáty je potrebné doručiť najneskôr v piatok pred termínom realizácie výlepu, na Čajakovu ulicu č. 26 – t.j.  miesta prevádzky prenajímateľa do 16:00 h.

3.3.  V prípade neskoršieho dodania plagátov má prenajímateľ právo uskutočniť výlep nasledujúci utorok po dohodnutom termíne prenájmu, ak si objednávateľ objednal prenájom plôch a výlep i na ďalší týždeň. V opačnom prípade nemá objednávateľ z dôvodu neskoršieho dodania plagátov nárok na predĺženie doby nájmu ani nárok na výlep v iný deň ako utorok, pričom nezaniká nárok na úhradu dohodnutej zmluvnej sumy.

3.4.  Prenajímateľ môže vylepiť plagáty na žiadosť objednávateľa vo výnimočných prípadoch aj v iný než štandardný deň. Takýto výlep je považovaný za mimoriadny výlep a je možné ho uskutočniť iba po vzájomnej dohode prenajímateľa a objednávateľa. Mimoriadny výlep sa spoplatňuje podľa platného cenníka pre mimoriadne výlepy.

3.5.  Objednávateľ dodá plagáty s minimálne 10 % rezervou. Starostlivosť o plagáty a údržbu plôch vykonáva prenajímateľ bezplatne.

4.       Cena a platobné podmienky

4.1.  Objednávateľ je povinný uhradiť zmluvnú sumu spolu s 19 % DPH najneskôr  3 pracovné dni pred začiatkom prenájmu plôch a výlepu plagátov. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania sumy na účet prenajímateľa, resp. deň uskutočnenia platby v hotovosti.

4.2.  V prípade, že je začiatok prenájmu plôch viac ako 3 mesiace odo dňa objednania, je možné po dohode s prenajímateľom vystaviť zálohovú faktúru na 30% zmluvnej sumy. Doplatok zmluvnej sumy (zvyšných 70%) spolu s 19 % DPH je objednávateľ povinný uhradiť najneskôr  3 pracovné dni pred začiatkom prenájmu plôch a výlepu plagátov.

4.3.  Zmluvná suma predstavuje 100% z celkovej zmluvne dohodnutej sumy.

4.4.  V prípade oneskorenia úhrady zmluvne dohodnutej sumy vzniká prenajímateľovi nárok na poplatok z omeškania vo výške 0,1% zo zmluvne dohodnutej sumy za každý započatý deň oneskorenia úhrady v zmysle obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. Poplatok za zaslanie upomienky za nedodržanie platobných podmienok bude účtovaný na ťarchu odberateľa vo výške 50,- €.

4.5.  Objednávateľ je povinný uhradiť prenajímateľovi všetky náklady spojené s vymáhaním neuhradenej zmluvnej sumy.

4.6.  Prenajímateľ si vyhradzuje právo stanoviť poplatky za špeciálne alebo doplnkové služby, ako napr. vyhotovenie fotodokumentácie, mimoriadny výlep, špeciálne rozmery plagátov a pod.

4.7.  V prípade mimoriadneho výlepu je objednávateľ povinný uhradiť cenu za mimoriadny výlep najneskôr deň pred začiatkom realizácie mimoriadneho výlepu.

4.8.  V prípade svojvoľného vylepenia plagátov objednávateľom na plochy prenajímateľa, účtuje prenajímateľ objednávateľovi poplatok za svojvoľné vylepenie, opravu a spätnú údržbu plochy vo výške 20,- € bez DPH za každý svojvoľne vylepený plagát.

5.       Storno podmienky

5.1.  Prenajímateľ akceptuje odstúpenie od zmluvy len na základe doručeného písomného oznámenia zo strany nájomcu.

5.2.  V prípade nezaplatenia zmluvnej sumy v termíne uvedenom v zmluve nevzniká nájomcovi nárok na plnenie zo strany prenajímateľa vo forme prenájmu plôch, výlepu plagátov a na vrátenie zmluvnej sumy.

5.3.  Výška storno poplatku je stanovená podľa počtu dní pred začatím prenájmu.

5.4.  Ak nájomca odstúpi od zmluvy, prenajímateľ je oprávnený požadovať storno poplatky zo zmluvnej ceny vo výške:

30% zo zmluvnej sumy pri zrušení rezervácie viac ako 14 dní pred začatím prenájmu

50% zo zmluvnej sumy pri zrušení rezervácie viac ako 7 dní pred začatím prenájmu

75% zo zmluvnej sumy pri zrušení rezervácie viac ako 48 hodín pred začatím prenájmu

100% zo zmluvnej sumy pri zrušení rezervácie do 48 hodín pred začatím prenájmu

Ak nájomca zruší rezerváciu počas trvania prenájmu, čím dôjde len k čiastočnému plneniu zo strany prenajímateľa, nájomcovi bude vrátených 30% z nezrealizovaných prenájmov. Zvyšná časť zmluvnej sumy predstavuje zmluvnú pokutu v zmysle § 300 a nasl. Obchodného zákonníka.

6.       Reklamácie

6.1.  Štandardným dňom pre realizáciu výlepu a opravu poškodených plagátov z predchádzajúceho obdobia je utorok. Prenajímateľ zabezpečí ďalšiu kontrolu všetkých informačných plôch každý štvrtok a následnú opravu zistených poškodení plagátov zrealizuje vo štvrtok podvečer alebo v piatok. Opravu poškodených plagátov vykonáva prenajímateľ iba v prípade, že mu nájomca dodal aj rezervné plagáty pre zabezpečenie takýchto opráv. Opravy sú zabezpečované bezplatne.

6.2.  Objednávateľ dodá prenajímateľovi plagáty v rovnakej kvalite pre obe strany plagátu, (ak napr. použije lakovanie jednej strany musí ho použiť i na druhú stranu). Plagáty musia byť odolné voči poveternostným podmienkam, farby tlače musia byť svetlostále a odolné voči bežným chemickým látkam obsiahnutým v lepidle. Ak plagáty nespĺňajú túto kvalitu – objednávateľ je povinný o tom oboznámiť prenajímateľa.

6.3.  Objednávateľ má nárok na reklamáciu iba počas trvania doby prenájmu. Reklamácia musí byť realizovaná výlučne písomnou formou. Po skončení doby prenájmu nárok na uplatnenie reklamácie zaniká. Prenajímateľ neručí za škody spôsobené na plagátoch treťou osobou alebo živelnou pohromou.

6.4.  Prenajímateľ má právo odstrániť informačné zariadenie pred uplynutím nájomného obdobia, pokiaľ to bude vyžadovať verejný záujem. V takom prípade má nájomca nárok na vrátenie nájomného za obdobie, v ktorom nebolo možné informačnú plochu užívať obvyklým spôsobom.

6.5.  V prípade nariadenia orgánov štátnej správy, samosprávy mesta a mestských častí o presune informačnej plochy na iné miesto, v ktorej sa informačné plochy nachádzajú bude o tomto objednávateľ bezodkladne informovaný telefonicky alebo emailom. Objednávateľ v tomto prípade  nemá  nárok na vrátenie zmluvnej sumy ani na prenájom inej náhradnej plochy.

7.       Záverečné ustanovenia

7.1.  Prenajímateľ má výhradné právo umiestniť plagát inej spoločnosti zaoberajúcej sa rovnakou alebo podobnou činnosťou v blízkosti plagátu nájomcu.

7.2.  Podmienky prenájmu platia pre všetkých objednávateľov podľa uvedených bodov, pokiaľ sa objednávateľ a prenajímateľ nedohodnú inak.

7.3.  Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť prenajímanú plochu do prenájmu tretej osobe.